Cover - Ulikhetens pris

Nå blir det laget film av Richard Wilkinson og Kate Picketts bok Ulikhetens pris (The Spirit Level). 

Boka tek for seg ulikskapar i samfunnet, eit problem som forplantar seg heilt ut i alle ledd, anten det er ureining, krig, overvekt og stort sett alt anna.

Dokumentaren The Divide tek hovudsakleg for seg problematikken med at dei lågtlønte vert lønte så lågt at dei rett og slett ikkje kan leva av det. Til og med dei som har pengar, slit seg ut på å skaffa seg meir. Vonleg får filmen like mykje merksemd som boka gjorde.

Dag og Tid, 15.4.2016.