– Behovet for en kommuneregulering er sikkert til stede enkelte steder. Men reformen må bygge på kjensgjerninger og ikke luftige forestillinger, skriver Tore Nyseter i Dagsavisen. 

Stortingsrepresentantene Jenssen (H), Njåstad (Frp), Toskedal (KrF) og Skjelstad (V) forsøker i Dagsavisen 24.9. å argumentere med at folket sier ja til kommunereform. Det må bety at enkelte folkevalgte på Stortinget har begrenset kunnskap om folket. Det har vært gjentatt til kjedsommelighet at befolkningen i mindre kommuner er mer fornøyd med tjenestene enn i store kommuner. Gjentatte undersøkelser bekrefter dette.

Neste begrunnelse for kommunereformen er at det er gått 50 år siden forrige gang kommunegrensene ble trukket opp, noe som har ført til sentralisering av makt og som stortingsrepresentantene ønsker å motvirke. Dette er et interessant synspunkt når vi vet at et flertall på Stortinget er imot grunnlovsfesting av lokalt selvstyre. Norge er i dag det eneste landet som har ratifisert Europarådskonvensjonen av 1985, og som ikke har fulgt opp forpliktelsen om grunnlovfesting av lokalt selvstyre. Saken er gjentatte ganger nedstemt i Stortinget. Forvaltningseksperter er ikke i tvil om at fraværet av grunnlovsfesting er brudd på Europarådskonvensjonen, og at Norge dermed unndrar seg en folkerettslig forpliktelse. Stortinget har et Janusansikt i dette spørsmålet ved å hylle lokalt selvstyre samtidig som det er imot.

Målet med kommunereformen er mindre byråkrati, mer lokaldemokrati og bedre tjenester, hevder stortingsrepresentantene. De fleste vil være enig i slike mål, men vi har ingen garanti for at disse målene oppnås ved etablering av få storkommuner. Vi vet at store enheter fører til mer byråkrati, rapportering og kontroll. Vi vet at store kommuner øker avstanden mellom folket og de folkevalgte, og dermed reduserer en viktig forutsetning for lokalt folkestyre som er befolkningens mulighet for informasjon, deltakelse og innflytelse. Vi vet at tjenestene ikke nødvendigvis blir bedre med store enheter i vårt grisgrendte land. Vi vet at storkommuner fører til sentralisering. Dette er kunnskap som danske erfaringer bekrefter.

Behovet for en kommuneregulering er sikkert til stede enkelte steder. Men reformen må bygge på kjensgjerninger og ikke luftige forestillinger.

Av Tore Nyseter. Trykt i Dagsavisen 1. oktober 2015