Jeg vil ikke påstå at det er en balansert bok med argumenter for eller imot kommunereformen. Det spørsmålet vil heller ikke være noen fornuftig problemstilling. Det som er rett for en kommune, trenger ikke være løsningen for en annen.

Påstanden om at det er bedre tjenester i store enn i små kommuner er ikke dokumentert. Tvert imot; undersøkelser viser at innbyggerne er mest fornøyde med tjenestene i de mindre kommunene.

Argumentene for større fagmiljøer og at små kommuner sliter med mangel på fagfolk er også motbevist. Det er også en fornærmelse mot mange ansatte. Ved behov for mer ekspertise har de aktuelle kommunene løst det med interkommunalt samarbeid. Det er likelig fordelt uansett kommunestørrelse. Jo større kommuner, desto mer administrativ styring og bruk av konsulenter.

Et mål på folks deltagelse og påvirkning, det vil si demokrati, er valgdeltagelsen ved kommunevalg. Forskning viser at valgdeltagelsen som regel er størst i mindre kommuner, og der retter også flere velgere valglistene.

Det er også relativt flest som deltar i de politiske prosessene i mindre kommuner; det gjelder i både i kommunestyret og ulike utvalg for tjenesteområder som oppvekst og kultur, helse og sosial, teknikk og miljø. I tillegg er det ulike råd til politikernes hjelp innen viktige saksområder som eldreråd, råd for funksjonshemmede med flere. På disse feltene er lokal tilhørighet og kjennskap særdeles viktig.

Dersom Ås skulle bli del av en Follo-kommune, vil den folkelige representasjon i de ovennevnte organer bli redusert til en femtedel. Den samfunnsmessige interesse og påvirkningsmulighet for utviklingen vil avta med kommunestørrelsen. Så enkelt er det. Vil vi det?

Follorapporten fra Enebakk, Oppegård, Ski og Ås svarer egentlig nei til det. Sitat: «Mens det, sett ut fra å ivareta folks interesser, blir forholdsvis færre folkevalgte lokalpolitikere i en ny kommune, vil administrasjonen sannsynligvis blir større og mer profesjonalisert».

I avslutningskapitlet er forfatterne sterkt kritiske til regjeringens fremstilling av kommunereformen. Det verste er at regjeringen i forbindelse med vurdering av reformen bare bruker «eksperter» som ønsker større kommuner. Forfatterne sier at det er en ny og uheldig forvaltningspraksis, som strider mot det demokratiet Norge hittil har vært kjent for.

Av Arne Ellingsberg. Trykt i Østlandets Blad 14.4.2016.

2017-04-18T15:46:42+00:00 14. april 2016|